• ઓર્ગેનિક કરો પર્લ સુધારવા માટે મદદ કરવા માટે પર્લ જવમાં અદ્રાવ્ય અને દ્રાવ્ય ફાઇબર સામગ્રી છે.
  • ઓર્ગેનિક જવ ભૂખને ઘટાડે છે અને પેટને સંપૂર્ણ રાખે છે - સમયગાળા દરમિયાન વજન ઘટાડવામાં આ સહાય.
  • ઓર્ગેનિક કરો ઉત્પાદનો જંતુનાશક અને હાનિકારક ખાતરો વિના સજીવ ઉગાડવામાં આવે છે.
  • તે યુએસડીએ ઓર્ગેનિક અને ભારત ઓર્ગેનિક ધોરણો અનુસાર 100% પ્રમાણિત છે.
  • ઓર્ગેનિક કરો ઉત્પાદનોને બધી અશુદ્ધિઓ અને ધૂળના કણોથી મુક્ત બનાવવા માટે સંપૂર્ણપણે સાફ કરવામાં આવે છે. અને પોષક મૂલ્ય જાળવવા માટે અસરકારક પેકેજ કરાયું છે.
  • ભારતનું ઉત્પાદન

Customer Reviews

Based on 2 reviews Write a review