• 'ટર્ન ઓર્ગેનિક' સુજીમાં ધાન્યના લોટમાં રહેલું નત્રિલ દ્રવ્ય સમૃદ્ધ છે, જેમાં પ્રોટીન, આહાર ફાઇબર, કાર્બોહાઈડ્રેટ વધુ હોય છે
  • નાસ્તો રાંધવા માટે એક તંદુરસ્ત સરળ
  • 'ટર્ન ઓર્ગેનિક' ઉત્પાદનો જંતુનાશક અને હાનિકારક ખાતરો વિના સજીવ ઉગાડવામાં આવે છે
  • તે યુએસડીએ ઓર્ગેનિક અને ભારત ઓર્ગેનિક ધોરણો અનુસાર 100% પ્રમાણિત છે
  • 'ટર્ન ઓર્ગેનિક' ઉત્પાદનોને બધી અશુદ્ધિઓ અને ધૂળના કણોથી મુક્ત બનાવવા માટે સારી રીતે સાફ કરવામાં આવે છે. અને પોષક મૂલ્ય જાળવવા માટે અસરકારક રીતે પેકેજ કર્યું
  • ભારતનું ઉત્પાદન

Customer Reviews

Based on 2 reviews Write a review