• ઓર્ગેનિક કરો ઘઉંનો લોટ ફાઇબરમાં સમૃદ્ધ છે જે પાચનમાં મદદ કરે છે અને આંતરડા જાળવે છે.
  • તે 100% ઘઉંનો આટ્ટા અને 0% મેઇડા છે.
  • ઓર્ગેનિક કરો ઉત્પાદનો જંતુનાશક અને હાનિકારક ખાતરો વિના સજીવ ઉગાડવામાં આવે છે.
  • તે યુએસડીએ ઓર્ગેનિક અને ભારત ઓર્ગેનિક ધોરણો અનુસાર 100% પ્રમાણિત છે.
  • ઓર્ગેનિક કરો ઉત્પાદનોને બધી અશુદ્ધિઓ અને ધૂળના કણોથી મુક્ત બનાવવા માટે સંપૂર્ણપણે સાફ કરવામાં આવે છે. અને પોષક મૂલ્ય જાળવવા માટે અસરકારક પેકેજ કરાયું છે.
  • ભારતનું ઉત્પાદન.

 

 

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review